Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem

496-2

31,50 zł brutto

Małgorzata Wolska-Długosz, Aspiracje edukacyjne i zawodowe licealistów pochodzących z rodzin dotkniętych bezrobociem, 2012, 304 s., format B5, ISBN 978-83-7133-496-2

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Aspiracje jako ważny element w rozwoju osobowości młodego człowieka są ważnym zagadnieniem, wymagającym ustawicznego rozpoznawania i uwzględniania w pracy wychowawczo-dydaktycznej na każdym szczeblu edukacyjnym. Diagnoza aspiracji pozwala na właściwe określenie celów i zadań procesu edukacyjnego. W związku ze zmianami na rynku pracy polegającymi na istnieniu znacznego bezrobocia i na rosnących wymaganiach wobec kandydatów do pracy, wykształcenie zaczyna być traktowane jako inwestycja mająca zapewnić lepsze perspektywy zawodowe. Zauważa się, że w problematyce aspiracji dokonuje się przesunięcie ich przestrzeni w stronę nowych, nie eksplorowanych obszarów. Obserwuje się, iż moda na sukces staje się obowiązującym standardem i wzorem wychowawczym. Współcześnie osiągnięcie sukcesu staje się wytyczną wypada zdobyć wykształcenie, a następnie cieszący się prestiżem i popytem zawód. Tak pojmowany sukces staje się wartością organizującą aspiracje młodzieży, bez względu na posiadane przez nią możliwości jego osiągnięcia. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę aspiracji i czynników je determinujących. Wyjaśniono różne rozumienia pojęcia aspiracje, ich poziom i rodzaje. W drugim rozdziale opisano społeczny kontekst kształtowania się aspiracji młodzieży. Rozdział kolejny zawiera rozważania poświęcone teorii projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej licealistów wraz z zarysem działań poradnictwa zawodowego. Rozdział czwarty poświęcony jest analizie zjawiska bezrobocia w literaturze przedmiotu. Ważnymi jego częściami składowymi są: rozumienie definicji zagadnienia, określenie przyczyn, skutków, typologii zachowań i teorii bezrobocia. Rozdział piąty szczegółowo przedstawia problematykę badań, zastosowane metody i techniki, organizację procesu badawczego oraz uwagi o statystycznym opracowaniu materiału empirycznego. Szósty rozdział obejmuje analizę i interpretację wyników badań własnych dotyczących społeczno-demograficznej charakterystyki badanej zbiorowości, jej planów edukacyjnych i zawodowych oraz cenionych wartości. Ostatni rozdział stanowi próbę syntezy dokonaną na podstawie zebranych danych empirycznych. Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – nauczycieli, rodziców i władz oświatowych.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!