Regulamin sprzedaży publikacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

§ 1

Sklep internetowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dostępny pod adresem internetowym https://kupksiazke.ujk.edu.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 35-369 Kielce, e-mail: wyd@ujk.edu.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kupujących korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Kupującymi na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kupksiazke.ujk.edu.pl

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sprzedawca – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działający poprzez Wydawnictwo.

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Przedmiotu sprzedaży lub Przedmiotów sprzedaży z Sprzedawcą.

Konto – konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Przedmiotu sprzedaży do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz zwrotu – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający zwrot Przedmiotu sprzedaży w przypadku jego wad lub w przypadku odstąpienia od Umowy.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Przedmioty sprzedaży do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Przedmiotów sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży – książki i czasopisma oferowane do sprzedaży w Sklepie będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotu sprzedaży zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem i dane adresowe/Sprzedawcy

 

 1. Adres Sprzedawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: wyd@ujk.edu.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (41) 349 72 65; 349 72 36
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 311160 2202 0000 0003 3754 1719 Bank Millennium.
 5. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 7.30 do 15.30 w dniach od poniedziałku do piątku.

 

 

§ 4

Sposoby składania i realizacji zamówień

 

 1. Zamówienia Przedmiotów sprzedaży można składać w Sklepie internetowym, listownie, pocztą elektroniczną. Zamówienia telefoniczne realizowane są tylko za zaliczeniem pocztowym – płatne przy odbiorze. Tryb doręczeń pocztą kurierską może być realizowany jedynie w przypadku odrębnych/indywidualnych ustaleń pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Zamówienia na Przedmioty sprzedaży są realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 14 dni.
 3. Dopuszcza się odbiór osobisty zamawianych Przedmiotów sprzedaży bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, III piętro, pokój nr 317.
 1. Termin realizacji zamówień opłacanych przelewem bankowym jest liczony od chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Korzystanie i rejestracja w serwisie w Sklepie jest dobrowolna. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego jest rejestracja oraz akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.

 

 

 § 5

Sposoby, terminy i koszty zapłaty za zamawiane Przedmioty sprzedaży

 

 1. Zapłata przelewem na konto bankowe Sprzedawcy może nastąpić przed wysyłką zamówienia po wybraniu odpowiedniej opcji w systemie sprzedażowym.
 2. Dopuszcza się Płatność za pobraniem (zaliczenie pocztowe) gotówką, przy odbiorze zamówienia lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne mogą być realizowane wyłącznie w trybie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
 4. Koszty przesyłki naliczane są zgodnie z obowiązującą taryfą usług operatora pocztowego lub firmy kurierskiej i uzależnione są od wagi zamówionych Przedmiotów sprzedaży oraz rodzaju przesyłki zgodnie z aktualnym cennikiem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

 

§ 6

Reklamacje i zwroty

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Przedmioty sprzedaży.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia wad zamówionego Przedmiotu sprzedaży dostarczonego przez Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na pobranym formularzu reklamacji i zawierać uzupełnione wymagane w nim dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji:
  1) imię i nazwisko Kupującego zgłaszającego reklamację;
  2) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy i adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu;
  3)informacje dotyczące rodzaju wady; zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Kupującego w związku z wadą Przedmiotu sprzedaży.
  4) załączony wadliwy Przedmiot sprzedaży;
  5) numer zamówienia lub faktury, do którego składana jest reklamacja.
 1. Formularz reklamacji i wadliwy Przedmiot sprzedaży powinien zostać odesłany na adres siedziby Sprzedawcy:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25-369 Kielce.  
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania kompletnej reklamacji. O jej rozstrzygnięciu Kupujący zostanie powiadomiony zgodnie z zadeklarowaną formą kontaktu: tradycyjną pocztą, drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

 

§ 7

Odstąpienie od umowy i zwroty

 

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonujący zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Przedmiotu sprzedaży. Datą wydania Przedmiotu sprzedaży jest data jego odbioru przez Kupującego lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Kupujący powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Kupującego.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Przedmiotu sprzedaży. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Przedmiotu sprzedaży Kupujący odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Przedmiotu sprzedaży lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Przedmiotu sprzedaży.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
 7. Koszt opakowania i odesłania Przedmiotu sprzedaży ponosi Kupujący. Koszty te zależą od wybranego przez Kupującego operatora pocztowego.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku następujących Przedmiotów sprzedaży:
  1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2) o właściwościach określonych przez Kupującego w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Kupującego),
  3) w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism.
 1. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Przedmiotu sprzedaży, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Kupującemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę Przedmiotu sprzedaży oraz koszt wysyłki Przedmiotu sprzedaży do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Przedmiotu sprzedaży innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany takim samym sposobem, jak wybrana przez Kupującego forma płatności przy składaniu zamówienia.

 

§ 8

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty/Przedmioty sprzedaży, niezbędne są:

1)  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3)  włączona obsługa plików cookies.

  

§ 9

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Sprzedawca wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
  1) spam,
  2) wirusy,
  3) konie trojańskie,
  4) ataki hackerskie.
 1. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:
  1) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
  2) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta i rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na Przedmioty sprzedaży znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Przedmiot sprzedaży oraz koszt dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

 

 

§ 10

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 11

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:
1) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2) wybrać Przedmiot będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Przedmiotu sprzedaży, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

5) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail potwierdzający dokonanie zamówienia;

6) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 12 pkt 1 pkt 3.

 

§ 12

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;
  2) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu takiej formy dostawy);
  3) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  1) płatność przy odbiorze (za pobraniem);
  2) płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

 

§ 13

Wykonanie Umowy sprzedaży

 

1) Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 11 Regulaminu.

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

3) W przypadku wyboru przez Kupującego:
1)  płatności przelewem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
2)  płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
3)  płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupującyobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
4)  Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
5)  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego oblicza się w następujący sposób:
      1)  w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
      2)  w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

6)  W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Przedmiotu sprzedaży, będzie on gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Przedmiotu sprzedaży do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.

7) Dostawa Przedmiotu sprzedaży odbywa się na terenie Polski (i poza jej granicami – realizowane wyłącznie w trybie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą).

8) Dostawa Przedmiotu sprzedaży do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Nabywcy na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.

9) Odbiór osobisty Przedmiotu sprzedaży przez Nabywcę jest bezpłatny.

 

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1)  Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2)  Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.
  3)  Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 

 

 

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1)    zawarcia i wykonania umowy przez czas jej realizacji oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  2)    marketingowym (polegającym na przekazaniu informacji o proponowanych produktach, usługach, promocjach realizowanych przez Sprzedawcę)do czasu cofnięcia wyrażonej zgody oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwia jej zawarcie.
 2. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Sprzedawca zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się  z przetwarzaniem danych osobowych (np. wybrani przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie – w przypadku wybrania przez Kupującego przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej jako formy dostawy).
 3. Kupujący posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody Kupujący posiada prawo do odwołania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem. Zgodę można odwołać w dowolnym czasie, pisząc na ww. adres e-mail lub na ww. adres pocztowy.
 4. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Kupujący może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres iod@ujk.edu.pl lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje zarejestrowanego Kupującego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
 4. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Product successfully added to the product comparison!