„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 4

1899-1874/38/4

35,00 zł brutto

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 130 s., format A4

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Contents/Spis treści

Original papers

What non-coronary incidental findings can a radiologist detect in an ECG-gated computed          263

tomography scan?

Jakie zmiany pozawieńcowe może wykryć radiolog w badaniu metodą tomografii komputerowej serca

z bramkowaniem EKG?

Ewa Stochmal, Elżbieta Czekajska-Chechab, Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski

Recurrence of arrhythmia and adverse cardiovascular events within 12 months of electrical              273

cardioversion in patients with atrial fibrillation receiving oral anticoagulation therapy

Nawrót arytmii i niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe w ciągu 12 miesięcy po kardiowersji elektrycznej

u pacjentów z migotaniem przedsionków stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe

Łukasz Turek, Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Szymon Domagała, Marianna Janion

Handgrip strength and body mass index in Polish and Croatian female university students                287

of preschool and primary education

Siła chwytu oraz względna masa ciała studentek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Chorwacji i Polski

Magdalena Lelonek, Agnieszka Przychodni, Marija Lorger, Elżbieta Cieśla, Edyta Suliga

Computed tomography in the assessment of cartilage invasion in locally advanced             295

laryngeal cancer

Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie nacieku chrząstek w raku krtani

Bartosz P. Wojtera, Mateusz Szewczyk, Wojciech Golusiński

Somatic traits of the mother, her weight gain during pregnancy as well as blood parameters                302

versus infant birth parameters

Cechy somatyczne matki, przyrost masy ciała w czasie ciąży oraz parametry krwi a parametry

urodzeniowe noworodka

Olga Adamczyk-Gruszka, Agnieszka Przychodni, Jakub Gruszka, Anna Zwierzyńska, Grażyna Nowak-Starz

Assessing the impact of a long-term physiotherapy program on hip function in patients with             311

osteoarthritis: the role of patient-reported and assessor-observed outcome measures

Ocena wpływu długoterminowego programu fizjoterapii na czynność stawu biodrowego u pacjentów z chorobą

zwyrodnieniową stawów: rola miar wyników raportowanych przez pacjenta i obserwowanych przez oceniającego

Agnieszka Lewińska, Piotr Palczewski, Andrzej Cieszanowski, Witold Rongies

The foot’s key structural variables as essential diagnostic predictors in assessing overall               321

postural stability in school-aged children: a cross-sectional study

Zmienne strukturalne stopy jako istotne predyktory diagnostyczne w ocenie stabilności postawy u dzieci

w wieku szkolnym: badanie przekrojowe

Beata E. Szczepanowska-Wołowiec, Paulina Sztandera, Ireneusz Kotela, Marek Żak

Sensory integration, balance deficits, and scoliotic posture in boys              330

Integracja sensoryczna oraz deficyty równowagi i postawa skoliotyczna u chłopców

Jacek Wilczyński, Natalia Habik-Tatarowska

Review papers

PTEN gene mutations in malignant tumours – a systematic review and clinical implications            336

for tumour treatment

Mutacje genu PTEN w nowotworach złośliwych – przegląd systematyczny oraz implikacje kliniczne

w leczeniu nowotworów

Magdalena M. Kołomańska, Łukasz Nawacki, Łukasz Madej, Jarosław Matykiewicz, Aldona Kubala-Kukuś, Stanisław Głuszek

The occupational burnout of mental health nurses in selected European countries:            351

a meta-analysis of research studies using the MBI questionnaire

Wypalenie zawodowe wśród europejskich pielęgniarek psychiatrycznych – metaanaliza badań

z wykorzystaniem kwestionariusza MBI

Aleksandra Ł. Łopatkiewicz, Michalina Mańk, Jantoni Mikulski, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Edyta Krzych-Fałta

Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours – an overview               361

Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego – przegląd

Karol Maciejewski, Barbara Buchalska, Małgorzata Solnik, Marta Fudalej, Andrzej Deptała, Anna Badowska-Kozakiewicz

Optical coherence tomography in the diagnosis of optic disc pit maculopathy –               377

a review of literature

Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce dołka rozwojowego nerwu wzrokowego – przegląd piśmiennictwa

Magdalena Kal, Mateusz Winiarczyk, Bernadetta Płatkowska-Adamska, Jerzy Mackiewicz, Dominik Odrobina

Zobacz także

25 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!