„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 3

1899-1874

30,00 zł brutto

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 3,  edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 98 s., format A4

Więcej szczegółów

2 szt.

Contents/Spis treści

Original papers

Evaluation of the effectiveness of surgical treatment using the one-level ACDF method based         181

on changes in the parameters of the sagittal balance of the cervical spine

Ocena skuteczności leczenia operacyjnego metodą jednopoziomowej ACDF na podstawie zmian parametrów

balansu strzałkowego odcinka szyjnego kręgosłupa

Sebastian Podlewski, Natalia Gołębiowska, Maciej Radek

Comparison of vancomycin serum levels prior to and post therapeutic drug monitoring         187

in patients admitted to hospital

Porównanie stężenia wankomycyny w surowicy przed zastosowaniem i po zastosowaniu terapeutycznego

monitorowania leku u hospitalizowanych pacjentów

Kaveh Eslami, Sasan Moogahi, Reza Ganji, Farhad Najmeddin, Sorour Moogahi

Assessment of eating habits of patients qualified for bariatric surgery – preliminary research           193

Ocena zwyczajów żywieniowych chorych kwalifikowanych do zabiegu bariatrycznego – badania wstępne

Edyta Suliga, Kamila Sobaś, Piotr Bryk, Iwona Wawrzycka, Stanisław Głuszek

The family needs of patients admitted to the intensive care unit – a preliminary report             202

Potrzeby członków rodzin chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii – doniesienia wstępne

Katarzyna Białek

Albumin and total protein concentration – selected parameters of catabolic reaction         211

and nutritional status among patients with craniocerebral injuries diagnosed with surgically

treated cerebrovascular diseases

Stężenie albumin i białka całkowitego – wybrane parametry reakcji katabolicznej i stan odżywienia pacjentów

z urazami czaszkowo-mózgowymi i rozpoznanymi chorobami naczyń mózgowych leczonych chirurgicznie

Lucyna Ścisło, Magdalena Staszkiewicz, Elżbieta Walewska, Stanisław Wojtan, Małgorzata Paplaczyk, Maria Kózka

GST gene family polymorphism and the risk of colorectal cancer in patients with type 2 diabetes     218

Polimorfizm genów rodziny GST a ryzyko wystąpienia raka jelita grubego u pacjentów z cukrzycą typu 2

Justyna E. Klusek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Katarzyna Orlewska, Łukasz Madej, Jolanta Klusek, Anna Cedro,

Stanisław Głuszek, Iwona Wawrzycka, Ewa Orlewska

Review papers

Endometrial cyst and its changes during pregnancy – a narrative review of the literature         226

Torbiel endometrialna i jej zmiany w trakcie ciąży – przegląd piśmiennictwa

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Mariusz Malmur, Justyna Płusajska, Grzegorz Świercz, Marek Sikorski

Neuromonitoring – still highly controversial           232

Neuromonitoring – wciąż wiele kontrowersji

Piotr Bryk, Stanisław Głuszek

Atrial fibrillation and flutter – the state of the art. Part 2           239

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 2

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski

Sublingual and subcutaneous allergen-specific immunotherapy as a method of treatment           250

of patients with inhalant allergy – a review of the literature

Podjęzykowa i podskórna immunoterapia swoistym alergenem jako metody leczenia pacjentów z alergią

wziewną – przegląd piśmiennictwa

Angelika Pawlak, Gabriela Ręka, Anna Korzeniowska, Halina Piecewicz-Szczęsna

Case reports

Cytotoxic T lymphocytes could contribute in COVID-19-induced passing anosmia          258

Współudział cytotoksycznych limfocytów T w anosmii w przebiegu COVID-19

Marcin Zaremba, Agnieszka Płusa, Agnieszka Radowicz-Chil

Serous psammocarcinoma of the ovary: case report with systematic review           261

Surowiczy piaszczakorak jajnika – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Ilia Mihaylov, Angel Yordanov, Diana Strateva, Ivan Malkodanski

Zobacz także

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!