Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej

723-9

57,75 zł brutto

Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej, 2018, 418 s., format B5, ISBN 978-83-7133-723-9

Więcej szczegółów

14 szt.

Rada Główna Opiekuńcza była organizacją samopomocową powsta­łą z potrzeby chwili w 1915 r. w Warszawie, tworzoną przez samo społeczeństwo, dostrzegające trudne położenie coraz szerszych kręgów współ­obywateli, jaki spowodował okres Wielkiej Wojny. Struktury lokalne RGO funkcjonowały do wiosny 1921 r.  Autorzy publikacji postawili sobie  zadanie przedstawienia działań pomoco­wych podejmowanych przez Radę Główną Opiekuńczą. Obraz aktywności organizacji stara­no się ukazać na tle ogólnej sytuacji społeczeństwa Królestwa Polskiego, zwracając uwagę szczególnie na kwestie bytowe. Określono sy­tuację mieszkańców Królestwa w czasie wojny, ich najpilniejsze potrzeby oraz poziom ratownictwa społecznego na badanym terenie. Przedstawiona została genezy RGO oraz proces tworze­nia jej struktur organizacyjnych, zarówno centralnych, jak i lokalnych. Istotne było ustalenie form działalności pomocowej oraz zasad, na jakich ją prowadzono, ustalenie źródeł pozyskiwania funduszy na działalność dobroczynną. Równie ważnym pro­blemem było określenie zakresu współpracy RGO z ówczesnymi władzami państwowymi i samorządowymi. Publikacja zawiera również rozważania ogólne na temat roli RGO w ratowaniu współo­bywateli od głodu, chorób i innych zagrożeń, które niosła wojna, a także postaw ich samych w nowej, trudnej sytuacji. Praca w dużym stopniu opiera się na materiałach źródłowych. Wśród nich podstawę stanowi dokumentacja wytworzona przez samą RGO,  która przechowywana jest w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Sięgnięto  także po  akta przechowywane  w archiwach  i materiały  ze zbiorów specjalnych znajdujących się w bibliotekach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.  Korzystano  z informacji ukazujących się w prasie i pamiętnikach tamtego okresu.  W książce wyodrębniono dziewięć rozdziałów problemowych. Zamieszczone zostały aneksy zawierające dokumenty stanowiące podstawę działalności RGO. Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych historią dobroczynności i pomocy społecznej. Adresowana zarówno do profesjonalnych pedagogów i historyków jak i szerokiego kręgu czytelników.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!